spot_img
spot_img

ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

วันที่ 1 กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่ 2 วัดหลิงอิ๋ง – SON TRA MARINA CAFE – แวะร้านเยื่อไผ่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – ดานัง
วันที่ 3 ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก – พักบนบาน่าฮิลล์
วันที่ 4
บาน่าฮิลล์ – ดานัง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ

โค้ดทัวร์ BCIF CVZD5

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

เด็กเสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่

เมษายน 2567
วันที่ 3-6 เมษายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 6-9 เมษายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 10-13 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 12-15 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 13-16 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 14-17 เมษายน 2567 22,899 บาท
วันที่ 19-22 เมษายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 เมษายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 24-27 เมษายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 26-29 เมษายน 2567 14,899 บาท
พฤษภาคม 2567
วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2567 15,899 บาท
มิถุนายน 2567
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2567 16,899 บาท
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 15-18 มิถุนายน 256 15,899 บาท
วันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 2567 15,899 บาท
กรกฎาคม 2567
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2567 16,899 บาท
สิงหาคม 2567
วันที่ 2-5 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 3-6 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 7-10 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 16-19 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 28-31 สิงหาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 30 ส.ค.-2 ก.ย. 67 15,899 บาท
วันที่ 31 ส.ค.-3ก.ย. 67 15,899 บาท
กันยายน 2567
วันที่ 7-10 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 13-16 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 14-17 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 25-28 กันยายน 2567 14,899 บาท
วันที่ 27-30 กันยายน 2567 15,899 บาท
วันที่ 28 ก.ย.-1 ต.ค. 67 15,899 บาท
ตุลาคม 2567
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 9-12 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2567 16,899 บาท
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2567 15,899 บาท
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2567 14,899 บาท
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2567 16,899 บาท

 

โค้ดทัวร์

ค้นหาทัวร์

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์เวียดนาม-เว้

ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
วันนี้-มี.ค.67
Vietnam Airlines
BCIF VND1
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-เมืองโบราณฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน พักหรู 4 ดาว

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.2567
Air Asia
CIF CVZD8
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม-เว้

ทัวร์เวียดนาม เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
วันนี้-มี.ค.67
Vietnam Airlines
BCIF VND1
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-เมืองโบราณฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน พักหรู 4 ดาว

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.2567
Air Asia
CIF CVZD8
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-ล่องเรือกระด้ง

ทัวร์เวียนาม ล่องเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
เม.ย.-ต.ค.67
Thai Vietjet
BCIF CVZD6
14,899

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนาม-ซาปา

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มี.ค.-ต.ค.2567
Air Asia
CIF CFDH1
15,899

เริ่มต้น /ท่าน

ค้นหาโปรแกรมที่ต้องการ / โค้ดทัวร์