Saturday, July 20, 2024
โปรแกรมทัวร์ทัวร์ไต้หวัน 8 วัดดัง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน 8 วัดดัง 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์ :

BT-TPE66_V6
4 วัน 3 คืน
ก.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)
16,999

ไฮไลท์

เมืองไถจง (Taichung) ,หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village)
เมืองหนานโถว (NANTOU) ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินวู่หรือ วัดกวนอู
เมืองไทเป ชมร้านขนมพายสับปะรด,ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต (Ximending Nightmaket)
วัดหลงซาน (Longshan Temple) ,ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว • วัดจื่อหนานกง • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด
วันที่ 3
วัดต้าหลงตงเป่าอัน • วัดซิงเทียนกง • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง • วัดชิงซาน • Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE66_V6

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
03-06 ก.ค.67 16,999
06-09 ก.ค.67 20,999
10-13 ก.ค.67 17,999
18-21 ก.ค.67 22,999
21-24 ก.ค.67 20,999
24-27 ก.ค.67 20,999
01-04 ส.ค.67 19,999
07-10 ส.ค.67 18,999
11-14 ส.ค.67 20,999
15-18 ส.ค.67 19,999
24-27 ส.ค.67 19,999
29 ส.ค.-01 ก.ย.67 20,999
13-16 ก.ย.67 20,999
19-22 ก.ย.67 16,999
21-24 ก.ย.67 18,999
02-05 ต.ค.67 18,999
04-07 ต.ค.67 19,999
06-09 ต.ค.67 19,999
12-15 ต.ค.67 23,999
13-16 ต.ค.67 21,999
18-21 ต.ค.67 20,999
19-22 ต.ค.67 21,999
20-23 ต.ค.67 20,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน