Saturday, July 20, 2024
โปรแกรมทัวร์ทัวร์ไต้หวัน ไทเป TAIWAN 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป TAIWAN 4 วัน 3 คืน

โค้ดทัวร์ :

BT-TPE88_VZ
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.67
เวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)
17,999

ไฮไลท์

เมืองนิวไทเป ,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
นั่งกระเช้าไฟฟ้าเหมาคง (Maokong Gondala) ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน (Longshan Temple),อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
กลอเรีย เอาท์เล็ท (Gloria Outlets)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
วันที่ 2
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
นั่งกระเช้าเหมาคง • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE88_VZ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน 
02-05 มิ.ย.67 17,999
23-26 มิ.ย.67 18,999
30-03 ก.ค.67 18,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน