Saturday, July 20, 2024
Homeเวียดนาม

เวียดนาม

เวียดนามเหนือ ฮอยอัน ฟานซิปัน ล่องเรือนิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา –...

เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน ฮาลอง วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – MOANA CAFÉ...

เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย 4 วัน 3 คืน

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต รถรางเมืองซาปา –...

เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย โฮจิมิน 4 วัน 3 คืน

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว            
spot_img

Choose your activity

(no title)

(no title)

(no title)

(no title)

(no title)

เวียดนาม สวนสนุกบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 2 คืน

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี...
วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง – วัดเทียนมู่...
วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - สะพานมังกร – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์...
วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองโบราณออยอัน – ล่องเรือกระด้ง...
วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว            
โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วันเทียนมู่ - ตลาดดงบา...
โปรแกรมท่องเที่ยว กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง...