Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน NANTOU TAIPEI_JUL-SEP24

โค้ดทัวร์

BT-TPE24_SL
4 วัน 3 คืน
ก.ค.-ก.ย.67
THAI LION AIR (SL)
15,999

ไฮไลท์

เมืองหนานโถว (NANTOU) ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ (SUN MOON LAKE) ,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) ,ชมร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
วัดหลงซาน (Longshan Temple),อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (Yehliu Geo Park)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ 2
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE24_SL

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
05-08 ก.ค.67 18,999
17-20 ก.ค.67 15,999
18-21 ก.ค.67 18,999
21-24 ก.ค.67 20,999
24-27 ก.ค.67 17,999
25-28 ก.ค.67 19,999
28-31 ก.ค.67 20,999
31 ก.ค.-03 ส.ค.67 16,999
01-04 ส.ค.67 17,999
07-10 ส.ค.67 16,999
10-13 ส.ค.67 19,999
14-17 ส.ค.67 15,999
15-18 ส.ค.67 18,999
17-20 ส.ค.67 18,999
23-26 ส.ค.67 18,999
30 ส.ค.-02 ก.ย.67 18,999
06-09 ก.ย.67 17,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน