Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน TAOYUAN NANTOU TAIPEI_APR-SEP24

โค้ดทัวร์

BT-TPE28_SL
4 วัน 3 คืน
ก.ค-ก.ย.67
THAI LION AIR (SL)
16,999

ไฮไลท์

เมืองหนานโถว (NANTOU) ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง
เมืองไทเป แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ,วัดหลงซาน (Longshan Temple)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE28_SL

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
04-07 ก.ค.67 19,999
06-09 ก.ค.67 19,999
12-15 ก.ค.67 19,999
19-22 ก.ค.67 21,999
20-23 ก.ค.67 20,999
23-26 ก.ค.67 19,999
26-29 ก.ค.67 21,999
27-30 ก.ค.67 20,999
29 ก.ค.-01 ส.ค.67 19,999
02-05 ส.ค.67 19,999
03-06 ส.ค.67 18,999
06-09 ส.ค.67 16,999
08-11 ส.ค.67 17,999
09-12 ส.ค.67 20,999
11-14 ส.ค.67 20,999
12-15 ส.ค.67 20,999
16-19 ส.ค.67 19,999
24-27 ส.ค.67 19,999
31 ส.ค.-03 ก.ย.67 19,999
07-10 ก.ย.67 19,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน