Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISHAN_APR_OCT24

โค้ดทัวร์

BT-TPE56_VZ
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
เวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)
18,999

ไฮไลท์

โรงละครแห่งชาติไถจง (National Taichung Theater)
เมืองหนานโถว (NANTOU) ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ,เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan)
เมืองนิวไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK ,วัดหลงซาน (Longshan Temple)
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall),ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน
วันที่ 2
ร้านพายสับปะรด • โรงละครแห่งชาติไถจง • วัดเหวินวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5
วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE56_VZ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
05 – 09 มิ.ย. 67 18,999
20 – 24 มิ.ย. 67 21,999
12-16 ก.ค.67 22,999
17-21 ก.ค.67 22,999
08-12 ส.ค.67 24,999
28 ส.ค.-01 ก.ย.67 19,999
11-15 ก.ย.67 23,999
25-29 ก.ย.67 21,999
03-07 ต.ค.67 21,999
09-13 ต.ค.67 24,999
18-22 ต.ค.67 22,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน