Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN TAIPEI_MAY-SEP24

โค้ดทัวร์

BT-TPE62_SL
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ก.ย.67
ไทยไลอ้อนแอร์ THAI LION AIR (SL)
18,999

ไฮไลท์

เมืองหนานโถว (NANTOU) ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ,
เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan ,หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village)
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
เมืองไทเป ชมร้านขนมพายสับปะรด ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน (Longshan Temple),อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (Yehliu Geo Park)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
วันที่ 3
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
วันที่ 5
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE62_SL

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
14-18 มิ.ย.67 18,999
20-24 มิ.ย.67 19,999
28 มิ.ย.-02 ก.ค.67 21,999
04-08 ก.ค.67 20,999
06-10 ก.ค.67 20,999
18-22 ก.ค.67 20,999
20-24 ก.ค.67 22,999
25-29 ก.ค.67 22,999
27-31 ก.ค.67 22,999
01-05 ส.ค.67 20,999
03-07 ส.ค.67 19,999
08-12 ส.ค.67 21,999
10-14 ส.ค.67 22,999
14-18 ส.ค.67 18,999
22-26 ส.ค.67 20,999
29 ส.ค.-02 ก.ย.67 20,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน