Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน JUN-OCT24

โค้ดทัวร์

BT-TPE68_VZ
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)
16,999

ไฮไลท์

เมืองไถจง (Taichung) ,หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village)
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
เมืองไทเป ชมร้านขนมพายสับปะรด,ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต (Ximending Nightmaket)
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (Yehliu GeoPark),ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE),ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE68_VZ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
07-10 มิ.ย.67 21,999
12-15 มิ.ย.67 16,999
15-18 มิ.ย.67 18,999
19-22 มิ.ย.67 17,999
22-25 มิ.ย.67 19,999
06-09 ก.ค.67 18,999
18-21 ก.ค.67 20,999
24-27 ก.ค.67 16,999
01-04 ส.ค.67 18,999
11-14 ส.ค.67 18,999
24-27 ส.ค.67 18,999
13-16 ก.ย.67 17,999
04-07 ต.ค.67 19,999
12-15 ต.ค.67 25,999
18-21 ต.ค.67 20,999
20-23 ต.ค.67 19,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน