Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน Formosan Aboriginal Village_MAY-OCT24

โค้ดทัวร์

BT-TPE69_CI
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
CHINA AIRLINES (CI)
20,999

ไฮไลท์

วัดหลงซาน (Longshan Temple),อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
เมืองไถจง ,หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village)
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE)
เมืองนิวไทเป,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street),ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ,ชิมชาอู่หลง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไทเป ● วัดหลงซาน ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง
วันที่ 3
เมืองไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE69_CI

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ทาน
21-24 มิ.ย.67 21,999
19-22 มิ.ย.67 22,999
16-19 ส.ค.67 21,999
30 ส.ค.-02 ก.ย.67 21,999
27-30 ก.ย.67 20,999
11-14 ต.ค.67 25,999
25-28 ต.ค.67 24,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน