Friday, June 14, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN-ZHONG FLOWER_JUN-OCT 24

โค้ดทัวร์

BT-TPE94_VZ
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
เวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)
19,999

ไฮไลท์

เมืองไถจง ,ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ(Zhongshe Flower Garden)
หมู่บ้านสายรุ้ง(Rainbow Village),สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE)
วัดหลงซาน (Longshan Temple),ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
เขาอุทยานอาลีซาน (Alishan) ,สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน
ร้านขนมพายสับปะรด ,อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
วันที่ 2
เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5
Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • X-Park Aquarium • กลอเรียเอ้าท์เลท • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE94_VZ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
29 พ.ค.-02 มิ.ย.67 22,999
13-17 มิ.ย.67 22,999
26-30 มิ.ย.67 19,999
04-08 ก.ค.67 23,999
25-29 ก.ค.67 26,999
02-06 ส.ค.67 22,999
22-26 ส.ค.67 23,999
05-09 ก.ย.67 20,999
05-09 ต.ค.67 23,999
10-14 ต.ค.67 29,999
16-20 ต.ค.67 23,999
22-26 ต.ค.67 23,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน