Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน JUL-OCT24[บินบ่าย-กลับดึก]

โค้ดทัวร์

BT-TPE98_VZ
4 วัน 3 คืน
ก.ค.-ต.ค.67
VIETJET (VZ)
16,999

ไฮไลท์

เมืองหนานโถว (NANTOU) ,สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง
เมืองไทเป แวะชมร้านขนมพายสับปะรด ,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)
วัดหลงซาน (Longshan Temple) ,ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
เมืองนิวไทเป เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
วันที่ 2
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ BT-TPE98_VZ

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
14-17 ก.ค.67 19,999
21-24 ก.ค.67 19,999
28-31 ก.ค.67 19,999
04-07 ส.ค.67 19,999
11-14 ส.ค.67 20,999
25-28 ส.ค.67 16,999
08-11 ก.ย.67 17,999
22-25 ก.ย.67 18,999
06-09 ต.ค.67 19,999
11-14 ต.ค.67 24,999
13-16 ต.ค.67 20,999
20-23 ต.ค.67 20,999

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน