Saturday, July 20, 2024
ทัวร์เอเชียทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

โค้ดทัวร์ :

SPHZ-17.3
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.67-ม.ค.68
THAI LION AIR
9,999.-

ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม
วันที่ 2
อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3
เช็คเอ้าท์ - อิสระตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ SPHZ-17.3

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
24-26 มิถุนายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
26-28 มิถุนายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
27-29 มิถุนายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
28-30 มิถุนายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
01-03 กรกฏาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
03-05 กรกฏาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
04-06 กรกฏาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
05-07 กรกฏาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
08-10 กรกฏาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
10-12 กรกฏาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
11-13 กรกฏาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
12-14 กรกฏาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
15-17 กรกฏาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
17-19 กรกฏาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
18-20 กรกฏาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
19-21 กรกฏาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
11,900.-
22-24 กรกฏาคม 2567
จันทร์-พุธ
11,900.-
24-26 กรกฏาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
25-27 กรกฏาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
26-28 กรกฏาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
11,900.-
29-31 กรกฏาคม 2567
จันทร์-พุธ
11,900.-
31 กรกฏาคม – 02 สิงหาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
01-03 สิงหาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
02-04 สิงหาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
05-07 สิงหาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
07-09 สิงหาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
08-10 สิงหาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
09-11 สิงหาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
11,900.-
12-14 สิงหาคม 2567
จันทร์-พุธ
11,900.-
14-16 สิงหาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
15-17 สิงหาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
16-18 สิงหาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
19-21 สิงหาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
21-23 สิงหาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
22-24 สิงหาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
23-25 สิงหาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
26-28 สิงหาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
28-30 สิงหาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
29-31 สิงหาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
30สิงหาคม-01กันยายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
02-04 กันยายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
04-06 กันยายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
05-07 กันยายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
06-08 กันยายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
09-11 กันยายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
11-13 กันยายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
12-14 กันยายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
13-15 กันยายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
16-18 กันยายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
18-20 กันยายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
19-21 กันยายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
20-22 กันยายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
23-25 กันยายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
25-27 กันยายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
26-28 กันยายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
27-29 กันยายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
30กันยายน-02ตุลาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
02-04 ตุลาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
03-05 ตุลาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
04-06 ตุลาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
07-09 ตุลาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
09-11 ตุลาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
10-12 ตุลาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
11-13 ตุลาคม 2567
(วันหยุดยาว) ศุกร์-อาทิตย์
11,900.-
14-16 ตุลาคม 2567
จันทร์-พุธ
11,900.-
16-18 ตุลาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
17-19 ตุลาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
18-20 ตุลาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
21-23 ตุลาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
23-25 ตุลาคม 2567
พุธ-ศุกร์
11,900.-
24-26 ตุลาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
11,900.-
25-27 ตุลาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
28-30 ตุลาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
30ตุลาคม-01พฤศจิกายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
31ตุลาคม-02พฤศจิกายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
01-03 พฤศจิกายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
04-06 พฤศจิกายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
06-08 พฤศจิกายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
07-09 พฤศจิกายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
08-10 พฤศจิกายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
11-13 พฤศจิกายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
13-15 พฤศจิกายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
14-16 พฤศจิกายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
15-17 พฤศจิกายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
18-20 พฤศจิกายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
20-22 พฤศจิกายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
21-23 พฤศจิกายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
22-24 พฤศจิกายน 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
25-27 พฤศจิกายน 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
27-29 พฤศจิกายน 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
28-30 พฤศจิกายน 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
29พฤศจิกายน-01ธันวาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
02-04 ธันวาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
04-06 ธันวาคม 2567
พุธ-ศุกร์
11,900.-
05-07 ธันวาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
11,900.-
06-08 ธันวาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
11,900.-
09-11 ธันวาคม 2567
จันทร์-พุธ
11,900.-
11-13 ธันวาคม 2567
พุธ-ศุกร์
11,900.-
12-14 ธันวาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
13-15 ธันวาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
16-18 ธันวาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
18-20 ธันวาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
19-21 ธันวาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
20-22 ธันวาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-
23-25 ธันวาคม 2567
จันทร์-พุธ
9,999.-
25-27 ธันวาคม 2567
พุธ-ศุกร์
9,999.-
26-28 ธันวาคม 2567
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
27-29 ธันวาคม 2567
ศุกร์-อาทิตย์
11,900.-
30ธันวาคม-01มกราคม 2568
จันทร์-พุธ (เทศกาลปีใหม่)
11,900.-
01-03 มกราคม 2568
พุธ-ศุกร์
9,999.-
02-04 มกราคม 2568
พฤหัส-เสาร์
9,999.-
03-05 มกราคม 2568
ศุกร์-อาทิตย์
10,999.-

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน