Saturday, June 15, 2024
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

โค้ดทัวร์

TPEFD0124
5 วัน 4 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
22,888

ไฮไลท์

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย , ตลาดกลางคืนซีเหมินติง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 2
เมืองเจียอี้ - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
วันที่ 3
เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่ 4
กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี
วันที่ 5
กรุงไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

โค้ดทัวร์ TPEFD0124

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2567
(ไฟล์ทขากลับ 19.10 – 21.55)
22,888
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567
(ไฟล์ทขากลับ 19.10 – 21.55)
22,888
วันที่ 03 – 07 กรกฎาคม 2567
(ไฟล์ทขากลับ 19.10 – 21.55)
22,888
วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2567
(ไฟล์ทขากลับ 18.30 – 21.20)
24,888
วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2567
(ไฟล์ทขากลับ 19.10 – 21.55)
22,888
วันที่ 04 – 08 กันยายน 2567
(ไฟล์ทขากลับ 19.10 – 21.55)
22,888
วันที่ 02 – 06 ตุลาคม 2567
(ไฟล์ทขากลับ 19.10 – 21.55)
24,888
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2567
(ไฟล์ทขากลับ 18.30 – 21.20)
24,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
มิ.ย.-ต.ค.67
แอร์เอเชีย
HANFD0124
15,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ก.ย.67
เวียดนามแอร์ไลน์
HANVN0124
12,888

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า

4 วัน 3 คืน
พ.ค-มิ.ย.67
SICHUAN AIRLINES
ZGCKG-24043U
15,900

เริ่มต้น /ท่าน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

4 วัน 3 คืน
พ.ค.-ต.ค.67
เวียดเจ็ทแอร์
DADVZ0624
9,888

เริ่มต้น /ท่าน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

สอบถามโปรแกรมทัวร์อื่นๆ แอดไลน์เพิ่มเพื่อน @bestfriend

เพิ่มเพื่อน